ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ТЕЛЕКОМ ПЛЮС” (надалі - Виконавець), керуючись статтею 633 Цивільного кодексу України, оприлюднює зміст цього Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг та пропонує прийняти (акцептувати) цей Договір – оферту необмеженому колу юридичних та фізичних осіб (надалі - Абонентам).

 1.  ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта - приведена нижче інформація, яка є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній особі – Абоненту укласти договір про надання телекомунікаційних послуг. Вказана оферта є публічним договором приєднання, тобто згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів та не можуть бути змінені другою стороною договору. Згідно зі статтями 638, 642 Цивільного кодексу України, якщо сторона згодна з умовами (акцепту) даної оферти, вона повинна надати свої реквізити та провести оплату послуг. В такому випадку договір вважатиметься укладеним.

1.2. Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет, укладений між Виконавцем і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (надалі – Договір).

1.3. Послуга – послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Виконавцем Абонентові (надалі – Послуга).

1.4. Мережа Інтернет – мережа передачі даних, яка побудована, експлуатується та знаходиться у власності Виконавця, є частиною всесвітньої інформаційної мережі.

1.5. Абонент – юридична та фізична особа, резидент України, яка уклала з Виконавцем та належним чином виконує Договір на умовах, що містяться в публічній оферті.

1.6. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти та приєднання до Договору.

1.7.  Оферта –пропозиція укласти договір на пропонованих умовах.

1.8. Особовий рахунок Абонента – рахунок у біллінговій системі Виконавця, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як плата за надану Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.

1.9. WEB-сайт Виконавця – WWW-сервер Виконавця, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. WEB-сайт Виконавця розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою  http://unlimited.ua.

1.10. Особистий кабінет – web-сторінка на WEB-сайті Виконавця, яка містить статистичну інформацію про обсяг отриманої Абонентом Послуги, поточний стан його Особового рахунку та іншу інформацію. Доступ в Особистий кабінет здійснюється за допомогою устаткування Абонента в зоні дії Послуги за адресою http://my.unlimited.ua.

1.11. Підключення до мережі Інтернет – комплекс дій Виконавця, які полягають у прокладанні мережевого кабеля від обладнання Виконавця до приміщення Абонента, надання Абоненту мережевого кабеля довжиною до 20 м для самостійного прокладання у приміщенні Абонента, надання Абоненту одного порту в обладнанні Виконавця та однієї е-mail адреси у домені unlimited.ua на термін чинності цього Договору.

1.12. Тарифи – перелік Послуг, які надаються Виконавцем, їх опис та порядок формування їхньої вартості.

1.13.Максимальна швидкість передачі даних -  доступна швидкість передавання даних для вхідного та вихідного трафіку, яка може становити до 10% від швидкості, що визначена Договором.

 2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Права та обов’язки Сторін однієї сторони відповідають обов’язкам та правам іншої Сторони.

2.2. Ця пропозиція адресована всім юридичним та фізичним особам, які бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги, укласти Договір з Виконавцем про надання послуги доступу до мережі Інтернет в порядку, передбаченому розділом 4 цього публічного Договору. 

2.2.1.Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

2.3. Всі зміни й доповнення до публічної оферти публікуються на WEB-сайті Виконавця в порядку, зазначеному у цьому Договорі.

2.4. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти, заповнити заяву на підключення на Web-сайті Виконавця та з’ясувати можливість підключення до мережі Інтернет.

2.5. Виконавець має право для виконання своїх зобов’язань перед Абонентом за цим Договором залучати третіх осіб-провайдерів, залишаючись відповідальним перед Абонентом за якість послуг. Оплата Абонентом третій особі, яка була залучена Виконавцем в рамках цього договору є належним виконанням обов’язку Абоненту перед Виконавцем. Абонент не має право замінити Сторону в цьому договорі без згоди Виконавця. 


3.  ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

3.1. Абонент замовляє, а Виконавець надає на платній основі Послуги доступу до мережі Інтернет у відповідності з положеннями цього Договору-оферти при наявності технічних можливостей надання цих Послуг.

3.2. Виконавець самостійно визначає перелік телекомунікаційних послуг та їх кількісні і якісні показники. Показники телекомунікаційних послуг, які надаються Виконавцем, відповідають встановленим нормативам у сфері телекомунікацій.

 

4.  УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ


 4.1. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет укладається шляхом акцепту Абонентом цієї публічної оферти, яка містить всі істотні умови договору, без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Абонента.

4.2. Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти згідно із статтею 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Абонентом, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін.).

4.2.1.Після з’ясування можливості підключення, Абонент має можливість здійснити акцепт цієї публічної оферти.

4.2.2.Після здійснення акцепту цієї публічної Оферти, шляхом перерахування грошових коштів за послуги, Виконавець здійснює підключення Абонента до телекомунікаційної мережі Інтернет протягом п’ятнадцяти робочих днів.

4.3. Момент акцепту цієї публічної оферти, який визначений п.4.2., вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

4.4. Абонент, що перерахував грошові кошти за Послугу вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

4.5. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти та не з’ясовано можливість підключення, чи/або така можливість відсутня, Виконавець повертає передплачені Абонентом кошти.

 5.  ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

5.1. До складу Послуги, згідно з цим Договором, не входить налаштування або діагностика устаткування Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на устаткуванні Абонента.

5.2. Для одержання Послуги Абонентові необхідно мати устаткування з вбудованим  мережевим інтерфейсом Ethernet. У випадку відсутності в устаткуванні вбудованого мережевого інтерфейсу, Абонентові необхідно придбати та самостійно встановити його в модуль розширення, за його наявності.

5.2.1. За бажанням Абонента, Виконавець за актом приймання-передачі може надавати йому власне обладнання у строкове платне користування, яке у будь-якому випадку при припиненні надання послуг за цим Договором-офертою повинне повертатись Абонентом Виконавцю у неушкодженому вигляді. При поломці/втраті обладнання Виконавця, Абонент компенсує його вартість у повному розмірі.

5.3. Для встановлення з'єднання з мережею Інтернет Абонентові необхідно встановити зв'язок між своїм устаткуванням та мережевим обладнанням Виконавця. Устаткування Абонента автоматично отримує мережеві реквізити для доступу до мережі Виконавця.

5.4. Після встановлення з'єднання Абонент отримує доступ до мережі Інтернет. 

5.5. Для доступу до Особистого кабінету Абонентові необхідно „Зареєструватись” на WEB-сайті Виконавця.

5.5.1. Юридична або фізична особа має право прийняти оферту та стати Абонентом тільки під своїм ім’ям. Реєстрація під ім’ям іншої особи не допускається.

5.5.2. При реєстрації юридичної або фізичної особи-абонента повинні зазначатися дані:

        - облікове ім’я (логін);

        - пароль для входу в мережу;

        - найменування організації;

        - код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код;

        - контактну інформацію (адреса, телефон, e-mail)

5.5.3. Акцептуючи цю оферту Абонент стверджує, що вся вказана при реєстрації інформація є повною, правдивою та точною. Абонент самостійно несе відповідальність за достовірність та конфіденційність даних, вказаних ним при реєстрації.

5.6. Для закінчення отримання послуги Абонентові необхідно розірвати з’єднання з мережею Виконавця.

6.  ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1. З моменту укладання Договору надавати Абонентові Послугу за умови наявності на його Особовому рахунку позитивного балансу;

6.1.2.Передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет. Швидкість передачі не є гарантованою та залежить від навантаження  на мережу, доступність ресурсів Інтернет тощо, але не може бути меньшою ніж мінімальна швидкість передачі даних. За погодження Сторін та/або у випадку, якщо це передбачено тарифним планом, який зазначено на сайті Виконавця, Абонент може замовити додаткові послуги, інтернет-порти, технічні засоби, що дозволяють Абоненту за допомогою цих технічних засобів/портів самостійно отримувати доступ до ресурсів та можливостей всесвітньої мережі Інтернет;

6.1.3.Надавати Абонентові в електронній формі, в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунка на WEB-сторінці Особистого кабінету Абонента;

6.1.4.  Розміщати на WEB-сайті Виконавця актуальну інформацію, необхідну Абонентові для одержання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов цієї публічної оферти й про зміну тарифів на надавану Послугу, відповіді на питання, що задаються найчастіше, і т.п.).

6.1.5. Вживати загальноприйняті технічні й організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Абонентом. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Абонентом, забезпечується винятково згідно з чинним законодавством України;

6.1.6. Забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента;

6.1.7.Забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Виконавця відповідно до вимог чинних нормативних документів;

6.1.8 Надати Абоненту динамічну I.P. адресу протягом всього часу надання Послуг. При наявності технічної можливості,  за окремим письмовим замовленням Абонента та після отримання відповідної передплати, Виконавець надає статистичну I.P. адресу з урахуванням п. 7.1.1. цього Договору. Підтвердженням надання  статистичної I.P. адреси є її відображення в Особистому кабінеті Абонента.

6.1.9 Підписувати Акт про підключення Послуги, Акти прийому-передачі наданих Послуг на суму здійснених Абонентом в календарному місяці оплат, що оформлені Провайдером. При відсутності, протягом п'яти календарних днів з моменту одержання зазначеного Акту, письмової заяви від Абонента про неможливість підписання Акту з зазначенням причинивідмови, Послуги вважаються прийнятими в повному обсязі та без зауважень.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни й доповнення до будь-яких пунктів цієї публічної оферти, а також змінювати тарифи за  Послугу з попереднім повідомленням Абонента через WEB-сайт Виконавця не менш ніж за 10 (десять) днів до дати набрання змінами чинності. Виконавець і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у цьому пункті повідомлень.

6.2.2. У примусовому порядку припинити доступ Абонента до Послуги у випадку порушення Абонентом положень дійсної публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентом доступу до мережі Інтернет.

6.2.3. З метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, включаючи зміну схем маршрутизації трафіка в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові профілактичні й позапланові аварійні перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на WEB-сайті Виконавця. роведення технічного обслуговування й ремонту здійснюється Виконавцем у години найменшого навантаження на мережу та не може становити більше 24 годин протягом календарного місяця. Час такої перерви не вважається перервою в надані Послуги та оплачується Абонентом.

6.2.4. Здійснювати, відповідно до міжнародної практики, без будь-якого повідомлення Абонента ту або іншу фільтрацію або блокування адресного простору й припиняти доступ Абонента до тих або інших об'єктів, інформаційних ресурсів і послуг мережі Інтернет (адрес, мереж, серверів, телеконференцій, списків розсилання тощо) як в Україні, так і за кордоном. Обмеження доступу вводяться у випадку, якщо практика експлуатації відповідних ресурсів порушує загальноприйняті норми використання мережі Інтернет. Обмеження доступу стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента.

6.2.5. Змінювати перелік та/або конфігурацію базових сервісів (DNS, NTP, NNTP, secondary SMTP relay, secondary DNS, HTTP proxy) на серверах Виконавця, які надаються Абоненту у складі Послуги, без попереднього узгодження з Абонентом. У випадку необхiдностi змiни наданих Абоненту статичних IP адрес, Виконавець попереджає про це Абонента в термiн не менш нiж за 10 календарних днiв за допомогою Особистого кабінету або сайту Виконавця.

 7.  ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА

7.1. Абонент зобов'язується:

7.1.1. Самостійно налаштувати устаткування для користування Послугою та підтримувати це налаштування таким чином, щоб його мережеві  параметри були завжди динамічними (по протоколу DHCP),  в т.ч. в разі підключенння статичної I.P. адреси, яка надається  сервером Виконавця з прив’язкою до МАС адреси обладнання Абонента;

7.1.2. При підключенні до мережі Інтернет використовувати тільки устаткування, що має документи про сертифікацію, видані в порядку, установленому законодавством України;

7.1.3. Самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги.

7.2. При користуванні Послугою Абонентові забороняється:

7.2.1. Використовувати Послугу в комерційних цілях, шляхом її перепродажу третім особам.

7.2.2. Передавати й розміщати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

7.2.3. Використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).

7.2.4. Без дозволу власника посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали та інформацію, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами.

7.2.5. Відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання та володіння якою суперечить українському або міжнародному законодавству.

7.2.6. Використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, пропагують насильство або екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, обумовлені хуліганськими або шахрайськими мотивами.

7.2.7. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправленні електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу мережі Інтернет у явній формі дозволяє анонімність.

7.2.8. Здійснювати дії з метою зміни налагодження устаткування або програмного забезпечення Виконавця або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі.

7.2.9. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мережевого обладнання інших користувачів (абонентів), мережевих атаках тощо.

7.3. Абонент має право вимагати необхідну й достовірну інформацію про Виконавця, статистику роботи в мережі Інтернет.

7.4. Абонент має право призупинити отримання послуги від Провайдера на строк не більше 30 (тридцяти) календарних днів сумарно протягом року, без нарахування абонплати на весь період призупинення послуги, за умови позитивного балансу рахунку Абонента.


8.  ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1 Доступ Абоненту до Послуги надається Виконавцем на умовах передплати до останнього числа місяця, що передує звітному місяцю, в якому надаються Послуги 100 % абонентської плати за повний календарний місяць Послуг та тільки при позитивному балансі Особового рахунка Абонента.

У випадку отримання Абонентом Послуги неповний місяць, вартість Послуги не перераховується.

8.2. Вартість Послуг визначається відповідно з тарифними планами, опублікованими на офіційному WEB-сайті Виконавця. Абонентська плата та ціни на Послуги вказуються у гривнях.

8.3. Абонент згодний з тим, що Виконавець своїми технічними засобами здійснює контроль стану Особового рахунка Абонента. З моменту утворення від'ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, доступ до Послуги автоматично припиняється й може бути відновлений тільки після поповнення Особового рахунку з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money тощо).

8.4. Оплата Послуги провадиться відповідно до діючих тарифів Провайдера шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента.

8.5. Тарифи на Послуги, встановлені Виконавцем, включають збори й податки, що діють на території України. Правила тарифікації визначаються Виконавцем самостійно.

8.6. Мінімальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв'язку або розраховані максимальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв'язку, які вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057- 4:2008, IDT).

8.7.  Абонент самостійно несе відповідальність за вірність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця вони публікуються на офіційному WEB-сайті Виконавця. З моменту публікації нових реквізитів, Абонент самостійно несе відповідальність за платежі, проведені за старими реквізитами.

8.8. При безготівковому розрахунку факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Абонента відкритим, після надходження відомостей з банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок Виконавця, про зарахування коштів на рахунок Виконавця.

8.9.  Припинення надання послуги та розірвання оферти не звільняє Абонента від оплати заборгованості.

9.  ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

9.1. Виконавець має право припинити доступ Абонента до Послуги при від’ємному балансі Особового рахунка Абонента. Виконавець має право надати Абоненту до 7 (семи) діб користування Послугою «в кредит».

9.2. Виконавець має право припинити доступ Абонента до Послуги, якщо Абонент залучений, або бере участь у діях, які Виконавець обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в цій публічній оферті, або такими, що порушують вимоги законодавства України.

9.3. При припиненні доступу до Послуги внаслідок порушення Абонентом правил користування Послугою, зазначених у цій публічній оферті, або з його ініціативи - невикористаний залишок коштів на Особовому рахунку Абонента відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає.

9.4. При припиненні доступу до Послуги Виконавець не несе відповідальність за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуги й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.

10.  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

10.1. Претензії пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому  Виконавцем порядку.

10.2. Претензії, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням Послуг, приймаються протягом 10 календарних днів з моменту виникнення предмета претензії. Претензії, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Виконавцем не розглядаються.

10.3. Розгляд претензій проводиться у встановлений чинним законодавством строк.

10.4. При відхиленні претензії повністю або частково, або неотриманні відповіді у встановлені для її розгляду строки, Абонент має право звернутися з позовом у судовий орган згідно з чинним процесуальним законодавством України.

 11.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно з чинним  законодавством України.

11.2. Виконавець не несе відповідальності:

11.2.1. за інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентом через мережу Інтернет;

11.2.2. за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет;

11.2.3.  за збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

11.2.4. за збитки, нанесені Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

11.2.5. за прямі або непрямі збитки, заподіяні Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

11.2.6. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування та/або програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

11.2.7. за нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет.

11.3. Виконавець не гарантує:

11.3.1. можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

11.3.2. абсолютну безперебійність доступу до Послуги;

11.3.3. установлення з'єднання з мережею Інтернет на максимально можливій швидкості.

11.4. Абонент повністю відповідальний за зберігання персональних і облікових даних, та несе  відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.

12.  ФОРС-МАЖОР

 12.1.Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2.До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків.

12.3.Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 72 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України.

12.4.Якщо обставини, вказані в п.12.2. Договору, продовжують діяти впродовж 30 днів з часу їх виникнення, то будь-яка з Сторін має право повідомити у письмовій формі іншу Сторону про наміри розірвати Договір. Договір вважається розірваним по закінченні 30 днів після направлення письмово вказаного повідомлення, якщо воно не буде відкликане.

 13.  СТРОК ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

13.1. Цей публічний Договір оферти набуває чинності з моменту його акцептування Абонентом та діє протягом строку, за який Абонентом здійснена передплата Послуг.

13.2. У разі внесення Абонентом, до закінчення строку дії Договору, оплати за Послугу на наступний розрахунковий період дія Договору продовжується автоматично на тих самих умовах, які зазначені у цьому Договорі.

13.3. З усіх питань, які не врегульовані в тексті цього Договору оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.4. Сторони погодили, що номер та дата укладення Договору визначається відповідно до номера та дати сплати виставленого Провайдером рахунку-фактури.

 14.  БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ - ТОВ «ТЕЛЕКОМ ПЛЮС»

Місцезнаходження:

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26


Адреса для листування: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 87
код ЄДРПОУ 41215808


IBAN UA183005280000026009455036774

 АТ "ОТП Банк"

Не платник ПДВ

Включено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 99 (дата реєстрації повідомлення 29.01.2020)

Директор Самойлова Л. В.

Тел.:  (044) 233-6-288